Về trang chủ Văn hóa Danh mục "Hồn nước"

Nguồn lực cho ngành văn hóa

Qua gần 40 năm đổi mới, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức trở thành nguồn lực đặc... Xem thêm