Vốn tín dụng cho HTX: Trên mở dưới đóng

Phát triển kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ. Quán triệt đường lối trên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng chủ động, linh hoạt … Đọc tiếp Vốn tín dụng cho HTX: Trên mở dưới đóng