Nông nghiệp 4.0: Từ nhận biết đến ứng dụng

Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), thông qua internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây… con người sẽ chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Theo đó, nông nghiệp (NN) 4.0 tập trung vào sản xuất thông minh dựa trên các thành … Đọc tiếp Nông nghiệp 4.0: Từ nhận biết đến ứng dụng